Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y

Esa Aalto
3.11.2006

Kylmälaitteiden käyttäjien velvoitteet

Velvoitteet koskevat kylmä-, pakaste-, lämpöpumppu- ja ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden haltijoita. Määräaikaistarkastukset tulee tehdä kaikissa yli 3 kg CFC, HCFC tai HFC kylmäainetta sisältävissä kylmälaitoksissa.

Vuoden 2005 alusta alkaen kylmälaitteiden asennusta ja huoltoa on saanut tehdä vain pätevöitetty kylmäliike. Jokaisessa pätevöitetyssä kylmäliikkeessä tulee olla asennusja huolto-toiminnan vastuuhenkilö. Rekisteriä yrityksistä ja niiden vastuuhenkilöistä pitää Turvatekniikan keskus TUKES.

Pätevöitettyjen ”Suomen Kylmäliikkeiden Liiton” jäsenyritysten lista löytyy liiton internet sivuilta www.skll.fi

Kaikkien pätevöitettyjen kylmäliikkeiden vastuuhenkilöiden lista on internet sivuilla www.tukes.fi

TUKESin rekisterissä kylmäaineliikkeet on jaettu neljään pääryhmään: alle 3 kg:n ja yli 3 kg:n laitoksia asentavat ja huoltavat yritykset, ”Kulkuvälineet ja työkoneet” sekä ”Jätehuoltotoiminta”.

Yli 3 kg:n laitoksiin pätevöitetyt yritykset saavat asentaa ja huoltaa myös alle 3 kg:n laitoksia, mutta ei päinvastoin.

Kylmäaineputkistojen liitoksia ei saa tehdä itse (ilman pätevyyttä) edes omaan käyttöön !

Asetusten velvoittamat määräaikaiset vuototarkastukset

Valtioneuvoston asetuksen 1187/2001 mukaan kaikki yli 3 kiloa CFC- tai HCFCkylmäainetta sisältävät kylmälaitteet on tällä hetkellä tarkastettava vuotojen varalta vähintään kerran vuodessa. CFC kylmäaineita ovat mm. R12 ja R502 ja HCFC kylmäainetta on esim. R22, katso tiedote ”Yleistä kylmäaineista ja niiden rajoituksista”.

Vuototarkastuksen tekeminen on kylmälaitteen omistajan tai haltijan vastuulla ja sen saa tehdä vain pätevöitetty kylmäliike.

Tarkastuksen tekemisestä on Suomen Kylmäliikkeiden Liiton suositus. Sen mukaan mahdolliset vuodot tarkistetaan elektronisella vuodonilmaisimella kompressorikoneikolta, lauhduttimesta ja höyrystimistä. Sen lisäksi koko putkisto on tarkistettava, jos kylmäkoneistoon on lisätty kylmäainetta.

Vuototarkastusten tekemistä valvovat alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveystarkastajat. Vuototarkastuksen laiminlyöjä syyllistyy rikoslain mukaiseen ympäristön turmelemiseen, josta rangaistuksena on sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta.

Uusi EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 842 / 2006 on astunut voimaan 4.7.2006. Osa siitä astuu voimaan heti, mutta kylmälaitoksiin asetusta aletaan soveltaa 4.7.2007 alkaen. Asetus koskee nykyisin yleisimmin käytössä olevia fluorattuja hiilivetyjä eli HFC kylmäaineita, joita ovat mm. R134a, R404A, R407C, R410A ym.

Kiinteästi asennettujen jäähdytyslaitteiden, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, haltijan on kaikin sellaisin toimin, jotka ovat teknisesti toteutettavissa ja joista ei koidu suhteettomia kustannuksia
a) ehkäistävä näiden kaasujen vudot ja
b) korjattava mahdollisimman nopeasti kaikki havaitut vuodot

Jäähdytyslaitteiden ja –laitteistojen haltijan on varmistettava, että pätevöitetty henkilöstö tarkastaa laitteet ja laitteistot vuotojen varalta seuraavasti:

Laitoksiin, joissa on kylmäainetta yli 300 kg, on asennettava vuodonilmaisujärjestelmä, joka tulee tarkastaa kerran kahdessatoista kuukaudessa. Myös > 30 – 300 kg laitoksiin on usein perusteltua asentaa vuodonilmaisujärjestelmä. Tarkastusvälit voidaan kaksinkertaistaa laitoksissa joihin on asennettu oikeaoppisesti toimiva vuodonilmaisujärjestelmä. Laitoksessa tehty vuodon korjaus on tarkastettava yhden kuukauden kuluessa korjauksesta jotta varmistutaan korjauksen onnistuminen.

Kylmälaitoksen haltija vastaa siitä, että pätevöitetty henkilö ottaa fluoratut kasvihuonekaasut asianmukaisesti talteen varmistaakseen niiden kierrätyksen tai hävittämisen.

Kylmälaitoksen haltija on vastuussa siitä, että vain pätevöitetyt henkilöt käsittelevät kylmälaitoksia.

Huoltopäiväkirja kertoo laitoksen historian

Asetusten 1187/2001 ja 842 / 2006 mukaan kylmälaitteista, joissa on yli 3 kiloa CFC, HCFC tai HFC kylmäainetta, tulee ylläpitää huoltopäiväkirjaa. Siihen merkitään kaikki huolto - ja korjaustoimenpiteet, päivämäärä ja huoltoliikkeen nimi. Lisäksi siihen tulee huollon tekijän allekirjoitus. Pyynnöstä on huoltopäiväkirja esitettävä tarkastavalle viranomaiselle.

Huoltopäiväkirjaa voidaan pitää sähköisenä mutta sen tulee olla välittömästi saatavilla valvontaviranomaisia varten ja toisaalta se on hyvä olla aina saatavilla konehuoneessa mahdollisia yllättäviä huoltotilanteita varten. Kylmäaine on kylmälaitteessa kiertoaineena, eikä se käytössä kulu tai vähene millään tavalla. Jos kylmäainetta pitää lisätä, laitteessa on vuoto, joka pitää välittömästi paikallistaa ja korjata. Huoltopäiväkirjan voi hankkia kylmähuoltoliikkeestä tai suoraan ”Suomen Kylmäliikkeiden Liitosta”.

Huoltotarra ilmoittamaan seuraavasta tarkastuksesta

Asetuksen 1187/2001 mukaan lakisääteisen vuototarkastuksen piirissä olevien kylmälaitteiden välittömästä läheisyydestä pitää löytyä huoltotarra, josta ilmenee milloin viimeisin vuototarkastus on tehty ja koska tarkastus on suoritettava seuraavan kerran. Tarran täyttää ja kiinnittää kylmähuoltoliike.

Määräaikaishuollot pienentämään kustannuksia

Vain määräaikaiset vuototarkastukset ovat lakisääteisiä. Silti perustellusti suositellaan huoltosopimuksen tekemistä pätevöitetyn kylmäliikkeen kanssa laitoksen huoltamisesta määräajoin. Huoltovälit voidaan sopia tarvittaessa lyhyemmiksi kuin asetuksissa edellytetään. Asetusten mukaisia huoltovälejä ei saa kuitenkaan pidentää. Määräaikaishuollot kannattaa suunnitella kylmälaitoksen käytön mukaan siten, että laitos toimii koko ajan suunnitellusti, jolloin myös sen energiankäyttö on optimaalista.

Huoltosopimuksissa kaikki osapuolet ovat voittajia. Kylmälaitoksen pienentyneinä korjaus- ja käyttökuluina sekä laitoksen pidempänä pilaantuminen vähenee, kun kylmäainevuodot vähenevät ja sähköenergian vähenee. Lisäksi kylmäasentajien päiväsaikaan tekemä ennalta ehkäisevä edullisempaa kuin huolto- ja korjaustyö iltaisin tai viikonloppuina. kuitenkin kylmälaitoksen käyttäjä. Esim. Ruotsissa ja Englannissa massiivinen siirtyminen pienentänyt huoltotyön laskutuksen lähes puoleen entisestä !