Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y

Esa Aalto
14.2.2006

Pätevyys kylmäalan asennus- ja huoltotöissä

Perusteet

Kylmäalan yritysten pätevöittämisen perusteena on ollut huoli ilmakehän otsonikerroksen pienenemisestä ja ”kasvihuoneilmiöstä” eli maapallon lämpötilan kohoamisesta ihmiskunnan tuottamien kasvihuonekaasujen vaikutuksesta. Tarkoituksena on siis varmistaa pätevöitetyn henkilöstön avulla CFC, HCFC ja HFC kylmäaineiden pitäminen entistä tarkemmin laitteistojen ja laitosten sisällä.

Pätevöittäminen

Vuoden 2002 alusta alkoi kylmäalan asennus- ja huoltotöiden luvanvaraisuuden siirtymäaika Suomessa. Kylmäalan asennus- ja huoltoyritysten oli tehtävä toimintailmoitus TUKESille ja sen lisäksi osoittaa vastuuhenkilönsä pätevyys kylmäalan töiden valvomiseen vuoden 2003 loppuun mennessä. Pätevyys oli osoitettava ”Kylmäaineiden käsittely ja Lainsäädäntö” kurssin todistuksella sekä tulityökortilla, työturvallisuuskortilla, sähkötyöturvallisuuskortilla ja Ensiapu 1 todistuksella. Alkuperäisen suunnitelman mukaan luvanvaraisuuden piti alkaa vuoden 2004 alusta alkaen. Käytännön syistä virallinen ja lopullinen kylmäalan asennus- ja huoltotöiden luvanvaraisuus alkoi Suomessa 1.1.2005. Asetuksissa 1187/2001 ja 1239/2003 on määritelty vastuuhenkilöiden pätevyysvaatimusten lisäksi myös asennus - ja huoltohenkilökunnan pätevyysvaatimukset. TUKESin ylläpitämä kylmäalan toiminnanharjoittajien vastuuhenkilöiden rekisteri löytyy internet sivulta www.tukes.fi ? Toimialat ? Kylmäaineliikkeet ja muut. Rekisterissä toiminnanharjoittajien toiminta-alana on alle 3 kg kylmäainetta sisältävät laitokset ja yli 3 kg kylmäainetta sisältävät laitokset. Lisäksi on määritelty ”Kulkuvälineet ja työkoneet” sekä ”Jätehuoltotoiminta”. Vastuuhenkilön vastuulla on yrityksen asennus - ja huoltotöiden suorittaminen sekä kylmäaineiden käsittely asetusten ja standardien mukaisesti. Lisäksi vastuuna on asentajien ja huoltohenkilöstön pätevyyden varmistaminen ja dokumentointi. Asetuksen mukaan kylmäalan toiminnanharjoittajan ”pääasiallisessa palveluksessa tulee olla vastuuhenkilö”. Käytännössä vastuuhenkilöllä pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asennus - ja huoltotoimintaan. TUKESin rekisteröinti yritysten ja toiminnanharjoittajien vastuuhenkilöistä on siis käytännössä lupa ko. yritykselle tehdä kylmäalan asennus- ja huoltotöitä. Jokaisella rekisterissä olevalla yrityksellä ja toiminnanharjoittajalla on yksilöllinen rekisterinumero.

Tilanne käytännön asennus- ja huoltotöissä

Tilaavan asiakkaan tulisi tarkistaa, että kylmätöitä tarjoavan / tekevän toiminnanharjoittajan nimi löytyy TUKES:in rekisteristä. Jos ei löydy, niin kylmälaitosta asentava tai huoltava toiminnanharjoittaja syyllistyy rikoslain, kohdan ympäristörikokset, rikkomiseen. Lisäksi tällaisen, ilman rekisteröintiä toimivan, toiminnanharjoittajan merkintä kylmälaitoksen huoltopäiväkirjassa on mitätön. Kylmäalan asennus- ja huoltotöitä saa tehdä vain rekisteröidyn yrityksen vastuuhenkilö tai vastuuhenkilön alaisuudessa toimivat riittävän pätevyyden omaavat asentajat ja huoltohenkilöstö.

Toimintailmoitus ja rekisteröinti 1.1.2005 jälkeen

Asetuksen 1187/2001 mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus TUKESille (Turva - tekniikan keskukselle) ennen kylmäalan asennus- ja/tai huoltotoiminnan aloittamista. Ilmoituksesta (saa TUKESin nettisivuilta) on käytävä ilmi:

Asetuksessa 1239/2003 kerrotaan kylmäalan pätevyysvaatimukset seuraavin tapauksiin:

Toimintailmoituksen ja tarvittavien todistusten lähettämisen jälkeen TUKES ilmoittaa hakijalle kirjallisesti rekisteröinnin vahvistamisesta – edellyttäen toki, että vastuuhenkilön pätevyys on osoitettu asetuksen pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Vastuuhenkilön vaihtuessa

Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta on muutoin muuttunut oleellisesti. Täydennettäessä ilmoitusta on osoitettava, että uusi vastuuhenkilö täyttää asetuksen pätevyysvaatimukset.