Suomen Kylmäliikkeiden Liitto r.y

Esa Aalto
16.1.2006

Yleistä kylmäaineista ja niiden rajoituksista

CFC kylmäaineet aiheuttavat ympäristöön päästessään huomattavaa ilmakehän otsonikatoa ja lisäksi ne ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. CFC kylmäaineita ovat esimerkiksi R11, R12, R500 ja R503. Näitä kylmäaineita voi olla yli 10 vuotta sitten hankituissa jää- ja pakastekaapeissa, ikkunakojeissa ja pienissä jäähdytyslaitteissa, ajoneuvojen ilmastoinnin jäähdytyslaitteissa, turbovedenjäähdytyskoneistoissa ja lämpöpumpuissa. Aineiden valmistus- ja maahantuontikielto on ollut Euroopassa voimassa 1995 alusta lähtien. CFC kylmäainetta sisältävien laitteiden markkinoille luovutus on ollut kiellettyä vuoden 1995 alusta lähtien. Käyttö huoltoon on ollut kielletty 1.1.2001 lähtien. Joitakin vanhoja CFC koneistoja on sovitettu toimimaan sekä HCFC- ja HFC kylmäaineilla että niiden seoksilla, joita usein kutsutaan ns. huoltokylmäaineiksi.

HCFC kylmäaineiden vaikutus otsonikatoon on vähäinen verrattuna CFC aineisiin, mutta nekin ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Tunnetuin HCFC kylmäaine on R22, mikä oli ilmastoinnin jäähdytyksen, vedenjäähdytyskoneistojen, lämpöpumppujen, kylmä- ja pakkasvarastojen sekä kaupan kylmälaitteiden yleiskylmäaine vuoteen 2000 asti. HCFC kylmäainetta sisältävien laitteiden maahantuonti ja myyntikielto on ollut voimassa 1.1.2000 lähtien. Uusien HCFC aineiden käyttö huollossa on kiellettyä vuoden 2010 alusta alkaen. Kierrätetyn (puhdistetun) R22:n käyttö huollossa kielletään vuoden 2015 alusta alkaen. Suomessa ei kierrätetä (puhdisteta) kylmäaineita uudelleen käyttöön, joten käytännössä huolto R22:lla Suomessa loppuu vuoden 2010 alussa.

HFC kylmäaineet eivät aiheuta otsonikatoa, mutta ne ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, Tästä syystä myös HFC kylmäaineille haetaan korvaavia vaihtoehtoja koko ajan. HFCkylmäaineita ovat mm. R134a, R404A, R407C ja R410A. CFC-, HCFC- ja HFC kylmäaineet ovat ongelmajätteitä, mitkä tulee ottaa talteen ja toimittaa käsiteltäväksi asianmukaisella tavalla.

Kotitalouden kylmälaitteissa on jo lähes kokonaan siirrytty isobutaaniin R600a ja sitä vastaaviin aineisiin, jotka eivät aiheuta otsonikatoa ja joiden vaikutus (HFC aineisiin verrattuna) kasvihuoneilmiöön on hyvin vähäinen. Isobutaani, propaani ym. vastaavat aineet ovat hyviä kylmäaineita, mutta ne ovat myös palavia kaasuja. Tästä syystä niitä toistaiseksi käytetään vain pienissä kylmälaitteissa.

Propaanin käyttöä Euroopassa on tutkittu jo vuosia tutkitaan edelleen ja sillä on tehty satoja pieniä, keskisuuria ja suuria kylmälaitoksia – osa niistä on koelaitoksia.

Edellä mainittujen kylmäaineiden lisäksi Euroopassa on ammoniakki laajalti käytössä isoissa kylmälaitoksissa. Ammoniakki ei ole haitallinen otsonikerrokselle eikä se ole kasvihuonekaasu, mutta se on myrkyllistä ja ensimmäisen luokan palava neste. Tästä syystä sen määriä on Keski-Euroopassa alettu rajoittaa hyvin suurissa kylmälaitoksissa, jotka ovat asutuskeskusten välittömässä läheisyydessä.

Hiilidioksidi CO2 on ollut käytössä 1800-luvun loppupuolelta aina 1950-luvulle asti kunnes CFC aineet syrjäyttivät sen. Hiilidioksidi on jo osittain otettu uudelleen käyttöön kylmäaineeksi ja sen käyttöä tutkitaan koko ajan monissa Euroopan maissa, myös Suomessa. Tällä hetkellä Suomessa on kolme hiilidioksidia kylmäaineenaan käyttävää kylmälaitosta.